Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przemyślu
 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przemyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.czersk.pl.

 

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 29.10.2010r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:   29.05.2020r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest zgodna / częściowo zgodna / niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Treści opublikowane, udostępnione pliki w biuletynie zostaną zmodyfikowane w celu dostosowania do wymogów prawnych,
  • Kwestie techniczne zostaną dostosowane do wymogów prawnych przy najbliższej aktualizacji systemu
  • Przeprowadzona samoocena wewnętrzna dostępności cyfrowej serwisu wykazał nieprawidłowości:

- Brak informacji o dostępie do tłumacza języka migowego

- Błędy walidacji CSS

- brak (nieprawidłowe) opisy linków i mediów na stronie

- prymitywne formatowanie

- obecność deskryptorów mediów

 


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 08.06.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny wewnętrznej


Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Łyzak przemysl.miw@wetgiw.gov.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 16 676 83 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury:

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna:

Otoczenie i wejście do budynku

Wejście do budynku znajduje się przy ul. Lwowskiej. Przed budynkiem znajduje się parking bez miejsc wyznaczonych dla parkowania samochodów osób niepełnosprawnych. Przed drzwiami wejściowymi zewnętrznymi znajdują się schody i poręcz. Drzwi zewnętrzne prowadzą do przedsionka – otwierane są one na zewnątrz. W przedsionku znajduje się dzwonek, którego należy użyć, aby wejść do budynku. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przemyślu znajduje się na pierwszym piętrze budynku.

Toalety

W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Brak dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących

Brak udogodnień.

Wchodzenie z psem przewodnikiem

Jest dozwolone.

Udogodnienia dla osób starszych

Brak udogodnień dla osób starszych

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi

Brak udogodnień.

 

 

Do końca 2020 roku strona internetowa Biuletyn Informacji Publicznej. zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.