Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przemyślu

Zwalczanie:

 • chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobieganie wystąpień, wykrywanie i likwidacja ognisk tych chorób;
 • chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka ze zwierzęcia lub przez produkty pochodzenia zwierzęcego.

Monitorowanie zakaźeń zwierząt:

 • badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego.

Przeprowadzanie:

 • kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu.

Sprawowanie nadzoru nad:

 • bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej;
 • wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem środków żywienia zwierząt;
 • zdrowiem zwierząt przezanczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału bilogicznego;
 • przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt;
 • przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt;
 • przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie.

Prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, bilogicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych zwierząt:

 • prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej.

Prowadzenie rejestru zakładów umieszczających na rynku produkty pochodzenia zwierzęcego:

 • nadawanie weterynaryjnych numerów identyfikacyjnych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie produkcji i transportu produktów pochodzenia zwierzęcego oraz podmiotom prowadzącym działalnośc nadzorowaną z zakresu:
  •  przewozu zwierząt,
  • organizowanie targów, wystaw, pokazów,
  • obrotów zwierzętami i ich skupu,
  • prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt, odpoczynku lub przeładunku,
  • prowadzenia punktu kopulacyjnego,
  • prowadzenia zakładu drobiu,
  • prowadzenia chowu i rozrodu ryb,
  • prowadzenia schronisk dla zwierząt,
  • chowu zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka,
  • utrzymywania zwierząt gospodarskich w celu umieszczania na rynku tych zwierząt oraz ich produktów,
  • zbierania i transportowania, przetwarzania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Kontrole nad prawidłowością realizacji zadań przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii:

 • przygotowywanie decyzji w I-ej instancji;
 • prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z obowiązującyh przepisów.

Współpracowanie z właściwymi organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego